Startsida | Organisation | KBT | Om oss | Kontakt |

Riktade utbildningar

Vispira erbjuder ett stort antal färdiga utbildningspaket. Utbildningarna utgörs både av allmänna utbildningar kring KBT och KBT-relaterade metoder och av utbildningspaket som mer specifikt riktar sig till olika verksamheter och organisationer. Vi har också möjlighet att skräddarsy utbildningar utifrån specifika behov och önskemål.

KBT för skolan
Lärare och övrig personal inom skolan ställs dagligen inför svåra situationer då man behöver hantera och bemöta elever med olika former av beteendeproblem. På senare år har KBT-metoder fått en allt större spridning även inom skolan och visat sig vara effektiva för att förstå och påverka de problem man där ställs inför.

Vispira erbjuder ett utbildningsprogram för personal inom skolan. Programmet omfattar introduktion till KBT och tillämpad beteendeanalys med särskilt fokus på vanliga beteendeproblem inom skolan. Deltagarna får också lära sig konkreta strategier för hur man kan bemöta och arbeta med dessa problem både som enskild personal och som grupp. Programmet kan även med fördel kombineras med handledningstillfällen.

KBT för handikappomsorgen
Personal inom handikappomsorgen möter dagligen personer med olika former av problembeteenden och färdighetsbrister. Kognitiv beteendeterapi och tillämpad beteendeanalys har är dokumenterat effektiva metoder för att arbeta med många av de problemområden som är aktuella för dessa klienter.

Utbildningen med grund i tillämpad beteendeanalys lär personal inom omsorgen hur dokumenterat effektiva metoder kan användas för att hjälpa människor utveckla nya beteenden och färdigheter samtidigt som man minskar beteendeproblemen. Utbildningen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment och kan även kombineras med handledningstillfällen.

KBT för socialtjänsten Missbruk och sociala problem är tyvärr växande problem i dagens samhälle och ställer allt högre krav på personal inom socialtjänsten. Glädjande nog ökar också mängden evidensbaserade metoder och verktyg för att hantera dessa problem.

Utbildningspaketet för personal inom socialtjänsten innefattar introduktion till KBT och motiverande samtal (MI) samt hur dessa metoder kan användas för att hjälpa klienter med olika former av beteendeproblem. Utbildningen omfattar även flera praktiska moment där man får träna sig i att använda de metoder vi går igenom. Om man så önskar kan utbildningen kombineras med handledning.

KBT för primärvården
Tillämpningsområdena för KBT-metoder är många inom primärvården och kan bidra med mycket som komplement till ordinarie medicinsk behandling: Hur ökar man möjligheterna för människor att genomföra nödvändiga livsstilsförändringar? Hur bemöter och behandlar man patienter med psykiatriska problem? Hur behandlar man personer med sömnsvårigheter?

Vispira erbjuder utbildningspaket för personal inom primärvården som vill lära sig mer om hur dokumenterat effektiva metoder kan integreras i det vardagliga mötet med den breda patientgrupp man möter i primärvården. Utbildningen kan skräddarsys efter just era behov eller ges i standardformat (1 eller 2 heldagar). Handledning kan erbjudas som uppföljning till utbildningsdagarna.

KBT för behandlingshem
Att hantera personer i dygnet-runt-vård ställer stora krav på personalen, men skapar också stora möjligheter att göra en bestående skillnad i klientens liv.

Vår utbildning för personal på behandlingshem omfattar introduktion till KBT och tillämpad beteendeanalys och hur dessa metoder kan användas för att arbeta med olika former av beteendeproblem samt introduktion till motiverande samtal (MI) och hur detta verktyg kan användas för att skapa eller stärka motivationen hos människor att genomföra önskade förändringar. Utbildningens längd kan anpassas efter era behov och kombineras med handledning.

KBT vid psykiatrisk problematik
Kunskap och förståelse för psykiatrisk problematik är viktigt inom många olika verksamheter. Både vad gäller bemötande och behandling. Vispira har omfattande erfarenhet kring behandling av ett stort antal psykiatriska problem såsom depression, ångest, ätsörningar och utmattningssyndrom.

Vi kan erbjuda olika former av utbildning om psykiatrisk problematik beroende på behov. Från kortare introduktionsföreläsningar till mer omfattande utbildningar med fokus på uppkomst och vidmakthållande av olika psykiatriska problem samt behandling utifrån ett KBT-perspektiv.