Startsida | Organisation | KBT | Om oss | Kontakt |

Allmänna utbildningar

Vispira erbjuder ett stort antal färdiga utbildningspaket. Utbildningarna utgörs både av allmänna utbildningar kring KBT och KBT-relaterade metoder och av utbildningspaket som mer specifikt riktar sig till olika verksamheter och organisationer. Vi har också möjlighet att skräddarsy utbildningar utifrån specifika behov och önskemål.

Introduktion till KBT och tillämpad beteendeanalys
Denna utbildning ger en introduktion till de grundläggande teorierna och begreppen inom KBT och tillämpad beteendeanalys samt dessas praktiska tillämpning. Deltagarna lär sig att förstå och analysera olika former av problem och tränas i att upprätta handlingsprogram för hur önskvärda förändringar kan åstadkommas. Utbildningens omfattning kan anpassas till era behov, från en till fem arbetsdagar.

Motiverande samtal - att motivera till förändring
Att skapa och stärka motivationen hos människor att genomföra nödvändiga eller önskvärda förändringar utgör en betydande del av den utmaning man ställs inför när man möter personer med olika former av problem eller svårigheter. Motiverande samtal (MI) är en metod som utvecklats just i detta syfte och som visat sig vara effektiv på en rad områden.

Utbildningen i motiverande samtal innehåller såväl teoretiska som praktiska moment, där fokus hela tiden är på att du som deltagare skall lära dig verktyg du kan ha nytta av i din vardag. Utbildningen omfattar 1-3 heldagar.

Möta människor i kris
Att möta människor som hamnat i olika former av livskriser är både en naturlig och svår del av vardagen för personal som arbetar med människor. Känslomässigt kan det vara påfrestande även för personalen, i synnerhet om man känner sig osäker på hur man bör möta och hantera människor i kris. Vispira erbjuder en heldagsutbildning kring kris och krishantering där man tränas i goda strategier för bemötande och behandling av människor i kris.

Att hantera och behandla stress
Stress är ett utbrett problem i dagens samhälle och leder till allvarliga konsekvenser för enskilda individer, personer i deras omgivning, arbetsgivare och samhället i stort. Personal inom såväl sjukvård som övrig omsorg möter dagligen personer där stress eller stressrelaterad problematik ingår som en del i problembilden.

Vi har utformat en heldags utbildning kring stress och hur man förstår och behandlar stress ur ett KBT-perspektiv. Utbildningen ger dig såväl en teoretisk förståelse för stress och stressproblematik som praktiska verktyg du kan använda i det dagliga mötet med personer med stressrelaterade problem.

Att förstå och behandla sömnsvårigheter
Sömnproblem har blivit ett allt vanligare problem och cirka 10% av befolkningen lider idag av sömnsvårigheter. Denna utbildning riktar sig till personer och verksamheter som möter personer med sömnsvårigheter, men som idag saknar icke-farmakologiska verktyg för att hantera dem. Det kan röra sig om allt från behandlingshem och psykiatriska verksamheter till personal inom primärvården.

Utbildningens omfattning bestäms i samråd med dig som kund, men kan röra sig om allt från en dags föreläsning med introduktion till sömnsvårigheter samt grundläggande råd och metoder för att hantera dessa till ett mer omfattande utbildningspaket kring ett specifikt behandlingsprogram för sömnproblem där även handledning ingår.

KBT vid psykiatrisk problematik
Kunskap och förståelse för psykiatrisk problematik är viktigt inom många olika verksamheter. Både vad gäller bemötande och behandling. Vispira har omfattande erfarenhet kring behandling av ett stort antal psykiatriska problem såsom depression, ångest, ätstörningar och utmattningssyndrom.

Vi kan erbjuda olika former av utbildning om psykiatrisk problematik beroende på behov. Från kortare introduktionsföreläsningar till mer omfattande utbildningar med fokus på uppkomst och vidmakthållande av olika psykiatriska problem samt behandling utifrån ett KBT-perspektiv.

Dialektisk beteendeterapi (DBT) vid självdestruktivt beteende
Självdestruktivt beteende bland ungdomar och vuxna har blivit allt mer uppmärksammat på senare år. Ett allvarligt problemområde som kräver genomtänkta och systematiska metoder vid bemötande och behandling. En metod som har visat sig effektiv och som har vetenskapligt stöd är en specialinriktad KBT-metod som heter dialektisk beteendeterapi (DBT). Metoden utvecklades från början med fokus på självskadebeteende, men har också visat sig sig effektiv också vid exempelvis missbruk eller ätstörningar.

Inom Vispira finns mångårig kunskap och erfarenhet inom detta område och vi kan hjälpa till med kompetenshöjande insatser för verksamheter som kommer i kontakt med personer med självdestruktivt beteende.

Att förstå och bemöta personer med neuropsykiatriska funktionshinder
Neuropsykiatriska funktionshinder, som ADHD och autismspektrumstörningar, har blivit alltmer uppmärksammade under de senaste åren och neuropsykiatriska diagnoser upptäcks hos allt fler såväl unga som vuxna. Detta är positivt, men samtidigt ställer det stora krav på att de verksamheter som möter dessa personer har effektiva strategier för att svara upp mot just deras behov och svårigheter.

Vispira tillhandahåller utbildning som ger en orientering i neuropsykiatriska funktionshinder, men framförallt fokuserar vi på effektiva och specialanpassade strategier för bemötande och behandling. Utbildningens omfattning bestäms i samråd med uppdragsgivaren (från 1 till 3 heldagar).