Startsida | Organisation | KBT | Om oss | Kontakt |

Effektiva grupper

I alla organisationer måste grupper av medarbetare arbeta effektivt tillsammans för att organisationen skall nå sina mål. I många fall kan olika problem i grupper då lägga hinder i vägen. Vispira erbjuder insatser som kan utveckla och förbättra redan fungerande grupper ytterligare, eller få grupper med problem att fungera bättre för att öka såväl resultat som trivsel.

Program för grupputveckling
I detta program genomför vi en noggrann kartläggning av gruppens nuvarande tillstånd och vilka utmaningar den står inför. Därefter formuleras gemensamma målsättningar och ett handlingsprogram för hur dessa skall uppnås. Vi arbetar med återkommande utvärderingar och uppföljningar för att säkerställa att målen uppfylls och att de strategier vi arbetat med fungerar i vardagen.

Konflikthantering
Konflikter i grupper och på arbetsplatser är ofta mycket negativa för såväl verksamhetens resultat som medarbetarnas trivsel. Vispira erbjuder ett systematiskt och dokumenterat effektivt konflikthanteringsprogram. Vi börjar med en noggrann kartläggning av konfliktens bakgrund och därefter arbetar vi med samtliga parter i konflikten för att nå en gemensam lösning.